Akai AT-2600
Akai AT-2250
Sansui TU-217
Yamaha T-85